Web sahypa derňewçileri ýa-da tordan isleýän maglumatlaryňyzy nädip almaly

Modernhli häzirki zaman web sahypalary we bloglary JavaScript (AJAX, jQuery we beýleki şuňa meňzeş usullar bilen) ulanyp sahypalaryny döredýärler. Şeýlelik bilen, web sahypasyny derňemek käwagt bir sahypanyň ýerleşişini we obýektlerini kesgitlemek üçin peýdalydyr. Dogry web sahypasy ýa-da HTML derňewçisi mazmuny we HTML kodlaryny göçürip alyp bilýär we bir wagtyň özünde birnäçe magdan gazyp almak meselesini ýerine ýetirip biler. GitHub we ParseHub esasy we dinamiki saýtlar üçin ulanyp boljak iň peýdaly iki web sahypasydyr. GitHub-yň indeksleme ulgamy Google-a meňzeýär, ParseHub sahypalaryňyzy yzygiderli skanirlemek we mazmunyny täzelemek arkaly işleýär. Bu iki guralyň netijelerinden göwnüňizden turmasa, Fminer-i saýlamaly. Bu gural, ilkinji nobatda, tordan maglumatlary döwmek we dürli web sahypalaryny derňemek üçin ulanylýar. Şeýle-de bolsa, Fminer-de maşyn öwrenmek tehnologiýasy ýetmezçilik edýär we çylşyrymly maglumatlary çykarmak taslamalary üçin amatly däl. Şol taslamalar üçin GitHub ýa-da ParseHub saýlamaly.

1. ParseHub:

“Parsehub” çylşyrymly maglumatlary çykarmak meselelerini goldaýan web gyrkyjy guraldyr. Web ussatlary we programmistleri bu hyzmaty JavaScript, gutapjyklar, AJAX we gönükdirmeleri ulanýan saýtlary nyşana almak üçin ulanýarlar. ParseHub maşyn öwrenmek tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr, dürli web sahypalaryny we HTML-i seljerýär, web resminamalaryny okaýar we analiz edýär we talaplaryňyza görä maglumatlary döwýär. Häzirki wagtda Mac, Windows we Linux ulanyjylary üçin iş stoly programmasy hökmünde elýeterlidir. ParseHub-yň web programmasy birneme öň işe girizilipdi we bu hyzmat bilen bir wagtyň özünde bäş sany maglumatlary döwmek meselesini ýerine ýetirip bilersiňiz. ParseHub-yň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, mugt ulanylmagy we internetden birnäçe gezek basmak bilen maglumatlary çykarmagydyr. Web sahypasyny derňemäge synanyşýarsyňyzmy? Çylşyrymly sahypadan maglumat ýygnamak we döwmek isleýärsiňizmi? “ParseHub” -yň kömegi bilen köp sanly maglumatlary ýygnamak meselelerini aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bilersiňiz we şeýlelik bilen wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlap bilersiňiz.

2. GitHub:

ParseHub ýaly, GitHub hem güýçli web sahypasyny seljeriji we maglumatlary gyryjydyr. Bu hyzmatyň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, ähli web brauzerleri we operasiýa ulgamlary bilen sazlaşykly bolmagydyr. GitHub, esasan, Google Chrome ulanyjylary üçin elýeterlidir. Sahypaňyzyň nädip nawigasiýa edilmelidigi we haýsy maglumatlaryň gyrylmalydygy barada sahypa kartalaryny düzmäge mümkinçilik berýär. Bu gural bilen birnäçe web sahypasyny gyryp, HTML-ni derňäp bilersiňiz. Şeýle hem, gutapjyklar, gönükdirmeler, AJAX we JavaScript bilen saýtlary dolandyryp biler. Web mazmuny doly öwrenilenden ýa-da gyrylandan soň, ony gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz ýa-da CSV ýa-da JSON görnüşinde saklap bilersiňiz. GitHub-iň ýekeje erbet tarapy, awtomatlaşdyryş aýratynlyklarynyň ýoklugydyr.

Netije:

GitHub we ParseHub ikisi hem tutuşlygyna ýa-da bölekleýin web sahypasyny döwmek üçin gowy saýlaw. Mundan başga-da, bu gurallar HTML we dürli web sahypalaryny derňemek üçin ulanylýar. Özboluşly aýratynlyklaryna eýe bolup, bloglardan, sosial media saýtlaryndan, RSS ýazgylaryndan, sary sahypalardan, ak sahypalardan, diskussiýa forumlaryndan, habar beriş serişdelerinden we syýahat portallaryndan maglumatlary almak üçin ulanylýar.

mass gmail